Od roku szkolnego 2002/2003 szkoła jest

Zespołem Szkół Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Jerzykowie

Since the school year of 2002/2003 the school has been named 

The Primary and Secondary School in Jerzykowo

INFORMACJE O SZKOLE - prezentacja multimedialna

 

Dyrekcja szkoły: 
 • dyrektor - Alina Mańka
 • wicedyrektor - Barbara Makowska
Pracownicy szkoły:
 • 33 nauczycieli
 • psycholog 
 • bibliotekarz
 • pielęgniarka
 • obsługa techniczna
 • The headmistress - Mrs Alina Mańka
 • The deputy - Mrs Barbara Makowska
School staff:
 • 33 teachers
 • pshologist 
 • librarian
 • nurse
 • technical assistant

 

Uczniowie

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

kl. I-VI

kl. I-III

216 - 10 oddziałów

185 - 7 oddziałów

Razem:   375

Students

Primary school

Secondary school

I-VI form

I-III form

216 - 10 classes

185 - 7 classes

Total:   375

Obwód szkoły:

School district/area

Our students come from the following towns and villages:

Co proponujemy?

What do we offer?

Zajęcia dodatkowe:

Organizacje szkolne:

School organizations:

Organizujemy imprezy środowiskowe - szczegółowe informacje na stronie informacyjnej szkoły

We also organize local events - detailed information on the school information site